محل سقوط دو متر برف بر زمین نشسته/ احتمال ریزش بهمن روی هواپیما

محل سقوط دو متر برف بر زمین نشسته/ احتمال ریزش بهمن روی هواپیما
بارش بیش از دو متری برف در منطقه سقوط هواپیما در کنار شیب زیاد کار را برای امدادگران سخت کرده است.

محل سقوط دو متر برف بر زمین نشسته/ احتمال ریزش بهمن روی هواپیما

بارش بیش از دو متری برف در منطقه سقوط هواپیما در کنار شیب زیاد کار را برای امدادگران سخت کرده است.
محل سقوط دو متر برف بر زمین نشسته/ احتمال ریزش بهمن روی هواپیما

View more posts from this author