محور فهرج ـ زاهدان مسدود شد

محور فهرج ـ زاهدان مسدود شد
معاون فرماندار فهرج گفت: وزش طوفان شدید محور فهرج ـ زاهدان را مسدود کرد.

محور فهرج ـ زاهدان مسدود شد

معاون فرماندار فهرج گفت: وزش طوفان شدید محور فهرج ـ زاهدان را مسدود کرد.
محور فهرج ـ زاهدان مسدود شد

View more posts from this author