محور کندوان از امشب مسدود می‌شود

محور کندوان از امشب مسدود می‌شود
رئیس پلیس راه مازندران گفت: انسداد شبانه محور کندوان از امشب آغاز می‌شود.

محور کندوان از امشب مسدود می‌شود

رئیس پلیس راه مازندران گفت: انسداد شبانه محور کندوان از امشب آغاز می‌شود.
محور کندوان از امشب مسدود می‌شود

View more posts from this author