مخالف برگزاری جشن‌ با رعایت شئونات اسلامی در دانشگاه‌های مازندران نیستیم

مخالف برگزاری جشن‌ با رعایت شئونات اسلامی در دانشگاه‌های مازندران نیستیم
مسؤول ناحیه بسیج دانشجویی مازندران گفت: مخالف برگزاری جشن‌ با رعایت شئونات اسلامی در دانشگاه‌های مازندران نیستیم.

مخالف برگزاری جشن‌ با رعایت شئونات اسلامی در دانشگاه‌های مازندران نیستیم

مسؤول ناحیه بسیج دانشجویی مازندران گفت: مخالف برگزاری جشن‌ با رعایت شئونات اسلامی در دانشگاه‌های مازندران نیستیم.
مخالف برگزاری جشن‌ با رعایت شئونات اسلامی در دانشگاه‌های مازندران نیستیم

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author