مدارس اهواز و کارون در نوبت صبح چهارشنبه تعطیل اعلام شد/اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان عامل ناهماهنگی و تأخیر در اعلام تعطیلی مدارس

مدارس اهواز و کارون در نوبت صبح چهارشنبه تعطیل اعلام شد/اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان عامل ناهماهنگی و تأخیر در اعلام تعطیلی مدارس
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: 20 دقیقه مانده به ساعت 23 مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان با بنده تماس گرفتند و گفتند که مدارس اهواز و کارون در نوبت صبح را تعطیل کنید، ما نیز برای رفاه حال شهروندان بدون تشریفات تعطیلی مدارس را اعلام کردیم.

مدارس اهواز و کارون در نوبت صبح چهارشنبه تعطیل اعلام شد/اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان عامل ناهماهنگی و تأخیر در اعلام تعطیلی مدارس

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: 20 دقیقه مانده به ساعت 23 مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان با بنده تماس گرفتند و گفتند که مدارس اهواز و کارون در نوبت صبح را تعطیل کنید، ما نیز برای رفاه حال شهروندان بدون تشریفات تعطیلی مدارس را اعلام کردیم.
مدارس اهواز و کارون در نوبت صبح چهارشنبه تعطیل اعلام شد/اداره کل حفاظت محیط‌زیست خوزستان عامل ناهماهنگی و تأخیر در اعلام تعطیلی مدارس

View more posts from this author