مدافعان حرم همانند مالک اشتر و عمار پشت سر مقتدای خود ایستادند

مدافعان حرم همانند مالک اشتر و عمار پشت سر مقتدای خود ایستادند
رئیس حوزه‌های علمیه مازندران با بیان اینکه آنها که می‌گویند مدافعان حرم برای پول می‌روند آنها رفتند حتما نهج‌البلاغه را بخوانند و بدانند رفتن آنها به این منظور است که بخشی از خطبه‌های نهج‌البلاغه تکرار نشود، گفت: مدافعان حرم همانند مالک اشتر و عمار پشت سر مقتدای خود ایستادند.

مدافعان حرم همانند مالک اشتر و عمار پشت سر مقتدای خود ایستادند

رئیس حوزه‌های علمیه مازندران با بیان اینکه آنها که می‌گویند مدافعان حرم برای پول می‌روند آنها رفتند حتما نهج‌البلاغه را بخوانند و بدانند رفتن آنها به این منظور است که بخشی از خطبه‌های نهج‌البلاغه تکرار نشود، گفت: مدافعان حرم همانند مالک اشتر و عمار پشت سر مقتدای خود ایستادند.
مدافعان حرم همانند مالک اشتر و عمار پشت سر مقتدای خود ایستادند

سایت خبری زندگی

View more posts from this author