مدال جهانی‌ام نذر امام رضا (ع) بود

مدال جهانی‌ام نذر امام رضا (ع) بود
ملی‌پوش وزنه‌برداری با بیان اینکه مدال جهانی‌ام نذر امام رضا (ع) بود، گفت: هیچ احساسی بالاتر و بهتر از اینکه امروز خادم امام رضا (ع) شدم، ندارم.

مدال جهانی‌ام نذر امام رضا (ع) بود

ملی‌پوش وزنه‌برداری با بیان اینکه مدال جهانی‌ام نذر امام رضا (ع) بود، گفت: هیچ احساسی بالاتر و بهتر از اینکه امروز خادم امام رضا (ع) شدم، ندارم.
مدال جهانی‌ام نذر امام رضا (ع) بود

View more posts from this author