مدیران عالی‌رتبه‌ آستانه تحمل خود را افزایش دهند

مدیران عالی‌رتبه‌ آستانه تحمل خود را افزایش دهند
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: باید میزان پاسخگویی مدیران عالی به مردم بیشتر شود، هر چه مدیران عالی‌رتبه‌تر می‌شوند باید آستانه تحمل و سعه صدر خود را هم افزایش بدهند.

مدیران عالی‌رتبه‌ آستانه تحمل خود را افزایش دهند

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: باید میزان پاسخگویی مدیران عالی به مردم بیشتر شود، هر چه مدیران عالی‌رتبه‌تر می‌شوند باید آستانه تحمل و سعه صدر خود را هم افزایش بدهند.
مدیران عالی‌رتبه‌ آستانه تحمل خود را افزایش دهند

View more posts from this author