مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد

مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد
بازپرس فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد

بازپرس فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد بازداشت شد

View more posts from this author