مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور به کرمان سفر می‌کند

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور به کرمان سفر می‌کند
به‌ دنبال درخواست کتبی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پی حادثه تلخ و دلخراش معدن همکار راور، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور فردا به کرمان و راور سفر می‌کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور به کرمان سفر می‌کند

به‌ دنبال درخواست کتبی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پی حادثه تلخ و دلخراش معدن همکار راور، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور فردا به کرمان و راور سفر می‌کند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور به کرمان سفر می‌کند

View more posts from this author