مدیریت‌های شخصی و گروهی بحث ارزآوری در مناطق آزاد را دچار مشکل می‌کند

مدیریت‌های شخصی و گروهی بحث ارزآوری در مناطق آزاد را دچار مشکل می‌کند
نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس گفت: بی تردید مدیریت‌های شخصی، جناحی و گروهی موضوع ارزآوری در مناطق آزاد را دچار مشکل می‌کند.

مدیریت‌های شخصی و گروهی بحث ارزآوری در مناطق آزاد را دچار مشکل می‌کند

نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس گفت: بی تردید مدیریت‌های شخصی، جناحی و گروهی موضوع ارزآوری در مناطق آزاد را دچار مشکل می‌کند.
مدیریت‌های شخصی و گروهی بحث ارزآوری در مناطق آزاد را دچار مشکل می‌کند

View more posts from this author