مدیریت اشتباه کار پاس را یکسره کرد/ پایتخت‌نشینان «شو» بازی نکنند و راه‌آهن را دریابند

مدیریت اشتباه کار پاس را یکسره کرد/ پایتخت‌نشینان «شو» بازی نکنند و راه‌آهن را دریابند
کاپیتان اسبق پاس همدان گفت: در همدان زیر پروبال پاس را گرفتند و هزینه‌های هنگفتی صرف این تیم شد،اما مدیریت اشتباه، این تیم را به وضعیت امروز دچار کرد.

مدیریت اشتباه کار پاس را یکسره کرد/ پایتخت‌نشینان «شو» بازی نکنند و راه‌آهن را دریابند

کاپیتان اسبق پاس همدان گفت: در همدان زیر پروبال پاس را گرفتند و هزینه‌های هنگفتی صرف این تیم شد،اما مدیریت اشتباه، این تیم را به وضعیت امروز دچار کرد.
مدیریت اشتباه کار پاس را یکسره کرد/ پایتخت‌نشینان «شو» بازی نکنند و راه‌آهن را دریابند

View more posts from this author