مدیریت خانه با زن و مرد تکیه‌گاه اوست/ مبانی فرهنگی ما از اصول خانوادگی حضرت امیر(ع) نشأت می‌گیرد

مدیریت خانه با زن و مرد تکیه‌گاه اوست/ مبانی فرهنگی ما از اصول خانوادگی حضرت امیر(ع) نشأت می‌گیرد
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه تحقیرآمیز سخن گفتن زن با شوهر به دور از مبانی فرهنگی ما و اصول خانوادگی حضرت امیر(ع) و فاطمه زهرا(س) است، مدیریت درون خانه را بر عهده زن و مرد را تکیه‌گاه و قوام زن برشمرد.

مدیریت خانه با زن و مرد تکیه‌گاه اوست/ مبانی فرهنگی ما از اصول خانوادگی حضرت امیر(ع) نشأت می‌گیرد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه تحقیرآمیز سخن گفتن زن با شوهر به دور از مبانی فرهنگی ما و اصول خانوادگی حضرت امیر(ع) و فاطمه زهرا(س) است، مدیریت درون خانه را بر عهده زن و مرد را تکیه‌گاه و قوام زن برشمرد.
مدیریت خانه با زن و مرد تکیه‌گاه اوست/ مبانی فرهنگی ما از اصول خانوادگی حضرت امیر(ع) نشأت می‌گیرد

ماشین های جدید

View more posts from this author