مراجعه 16 هزار بیمار به اورژانس بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مراجعه 16 هزار بیمار به اورژانس بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رئیس ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: از آغاز فعالیت تیم‌های نوروزی، 16 هزار و 713 نفر به اورژانس بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مراجعه کرده ‌اند.

مراجعه 16 هزار بیمار به اورژانس بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رئیس ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: از آغاز فعالیت تیم‌های نوروزی، 16 هزار و 713 نفر به اورژانس بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مراجعه کرده ‌اند.
مراجعه 16 هزار بیمار به اورژانس بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

فانتزی

عرفان دینی

View more posts from this author