مراسم تقدیر از فعالان ورزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام برپا شد

مراسم تقدیر از فعالان ورزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام برپا شد
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: مراسم تقدیر از فعالان ورزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام برپا شد.

مراسم تقدیر از فعالان ورزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام برپا شد

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: مراسم تقدیر از فعالان ورزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام برپا شد.
مراسم تقدیر از فعالان ورزش دانشگاه علوم پزشکی ایلام برپا شد

موسیقی

View more posts from this author