مرتضی تبریزی دابل کرد/ باقی ماندن ذوب‌آهن در رالی صعود

مرتضی تبریزی دابل کرد/ باقی ماندن ذوب‌آهن در رالی صعود
ذوب‌آهن با دو گل مرتضی تبریزی یک قدم به صعود از گروه B نزدیک‌تر شد.

مرتضی تبریزی دابل کرد/ باقی ماندن ذوب‌آهن در رالی صعود

ذوب‌آهن با دو گل مرتضی تبریزی یک قدم به صعود از گروه B نزدیک‌تر شد.
مرتضی تبریزی دابل کرد/ باقی ماندن ذوب‌آهن در رالی صعود

View more posts from this author