مردم انتظار شنیدن حرف نسنجیده از مسوولان را ندارند

مردم انتظار شنیدن حرف نسنجیده از مسوولان را ندارند
وزیر دادگستری گفت: سطح توقع مردم از مسوولان بالاست و مردم توقع ندارند که از مسوولان حرف نسنجیده بشنوند.

مردم انتظار شنیدن حرف نسنجیده از مسوولان را ندارند

وزیر دادگستری گفت: سطح توقع مردم از مسوولان بالاست و مردم توقع ندارند که از مسوولان حرف نسنجیده بشنوند.
مردم انتظار شنیدن حرف نسنجیده از مسوولان را ندارند

View more posts from this author