مردم ایران اسلامی بالاترین سطح از آزادی بیان را در تاریخ کشور تجربه می‌کنند

مردم ایران اسلامی بالاترین سطح از آزادی بیان را در تاریخ کشور تجربه می‌کنند
رئیس هیئت عالی اندیشه‌ورزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران اسلامی بالاترین سطح از آزادی بیان را در تاریخ کشور تجربه می‌کنند.

مردم ایران اسلامی بالاترین سطح از آزادی بیان را در تاریخ کشور تجربه می‌کنند

رئیس هیئت عالی اندیشه‌ورزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران اسلامی بالاترین سطح از آزادی بیان را در تاریخ کشور تجربه می‌کنند.
مردم ایران اسلامی بالاترین سطح از آزادی بیان را در تاریخ کشور تجربه می‌کنند

View more posts from this author