مردم باید از ظرفیت وجود خانواده‌های شهدا استفاده کنند

مردم باید از ظرفیت وجود خانواده‌های شهدا استفاده کنند
مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس گفت: خانواده‌های شهدا نمونه بارز ایثار و از خودگذشتگی هستند و مردم نیز باید از ظرفیت وجود آن‌ها به عنوان الگو استفاده کنند.

مردم باید از ظرفیت وجود خانواده‌های شهدا استفاده کنند

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس گفت: خانواده‌های شهدا نمونه بارز ایثار و از خودگذشتگی هستند و مردم نیز باید از ظرفیت وجود آن‌ها به عنوان الگو استفاده کنند.
مردم باید از ظرفیت وجود خانواده‌های شهدا استفاده کنند

View more posts from this author