مردم به شایعات گرانی بنزین توجه نکنند/ معظم‌له به کشورهای اروپایی برجام بدبین هستند

مردم به شایعات گرانی بنزین توجه نکنند/ معظم‌له به کشورهای اروپایی برجام بدبین هستند
امام جمعه یاسوج گفت: مردم به شایعات گرانی بنزین توجه نکنند چرا که مسؤولان کشوری اعلام کردند هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

مردم به شایعات گرانی بنزین توجه نکنند/ معظم‌له به کشورهای اروپایی برجام بدبین هستند

امام جمعه یاسوج گفت: مردم به شایعات گرانی بنزین توجه نکنند چرا که مسؤولان کشوری اعلام کردند هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
مردم به شایعات گرانی بنزین توجه نکنند/ معظم‌له به کشورهای اروپایی برجام بدبین هستند

View more posts from this author