مردم سلطان‌آباد رامهرمز در انتظار تعیین سهم آب کشاورزی منطقه هستند

مردم سلطان‌آباد رامهرمز در انتظار تعیین سهم آب کشاورزی منطقه هستند
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس گفت: مردم بخش سلطان‌آباد رامهرمز خواستار تعیین سهم آب‌ کشت تابستانه از سوی سازمان آب و برق خوزستان هستند.

مردم سلطان‌آباد رامهرمز در انتظار تعیین سهم آب کشاورزی منطقه هستند

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس گفت: مردم بخش سلطان‌آباد رامهرمز خواستار تعیین سهم آب‌ کشت تابستانه از سوی سازمان آب و برق خوزستان هستند.
مردم سلطان‌آباد رامهرمز در انتظار تعیین سهم آب کشاورزی منطقه هستند

بازی

View more posts from this author