مردم مطیع امر رهبرند، اما چرا در تلویزیون تبلیغ کالای خارجی می‌بینیم؟/ مسؤولان خود از کالای ایرانی استفاده نمی‌کنند

مردم مطیع امر رهبرند، اما چرا در تلویزیون تبلیغ کالای خارجی می‌بینیم؟/ مسؤولان خود از کالای ایرانی استفاده نمی‌کنند
وقتی پای صحبت مردم می‌نشینی ولایتمداری را در چهره تک‌تک‌شان حس می‌کنی، اینکه آماده تحقق شعار سال هستند و فرمانبردار رهبری هستند، اما عقیده دارند برخی مسؤولان از کالای خارجی استفاده می‌کنند و تبلیغات تلویزیون هم مرتباً کالای خارجی را تبلیغ می‌کند و این برخلاف شعار سال است.

مردم مطیع امر رهبرند، اما چرا در تلویزیون تبلیغ کالای خارجی می‌بینیم؟/ مسؤولان خود از کالای ایرانی استفاده نمی‌کنند

وقتی پای صحبت مردم می‌نشینی ولایتمداری را در چهره تک‌تک‌شان حس می‌کنی، اینکه آماده تحقق شعار سال هستند و فرمانبردار رهبری هستند، اما عقیده دارند برخی مسؤولان از کالای خارجی استفاده می‌کنند و تبلیغات تلویزیون هم مرتباً کالای خارجی را تبلیغ می‌کند و این برخلاف شعار سال است.
مردم مطیع امر رهبرند، اما چرا در تلویزیون تبلیغ کالای خارجی می‌بینیم؟/ مسؤولان خود از کالای ایرانی استفاده نمی‌کنند

View more posts from this author