مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند

مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند
استاد حوزه گفت: مسؤولان باید امید را به مردم انتقال دهند و مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند.

مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند

استاد حوزه گفت: مسؤولان باید امید را به مردم انتقال دهند و مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند.
مردم نباید شاهد رفتارهای متناقض مسؤولان باشند

View more posts from this author