مردم وکیل‌الدوله‌ به مجلس نفرستند/ وکیل‌الدوله‌ها دنبال احقاق حق مردم نیستند

مردم وکیل‌الدوله‌ به مجلس نفرستند/ وکیل‌الدوله‌ها دنبال احقاق حق مردم نیستند
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از جریان استیضاح سه وزیر و تغییر رأی برخی از نمایندگان، گفت: وکیل ملت کسی است که از هیچ قدرتی باکی ندارد، مردم وکیل‌الرعایا به مجلس بفرستند نه وکیل‌الدوله.

مردم وکیل‌الدوله‌ به مجلس نفرستند/ وکیل‌الدوله‌ها دنبال احقاق حق مردم نیستند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از جریان استیضاح سه وزیر و تغییر رأی برخی از نمایندگان، گفت: وکیل ملت کسی است که از هیچ قدرتی باکی ندارد، مردم وکیل‌الرعایا به مجلس بفرستند نه وکیل‌الدوله.
مردم وکیل‌الدوله‌ به مجلس نفرستند/ وکیل‌الدوله‌ها دنبال احقاق حق مردم نیستند

View more posts from this author