مردم پادنا سخاوت‌مندتر از دنا/ مهمان‌نوازی گرمی که فراق را تسکین داد

مردم پادنا سخاوت‌مندتر از دنا/ مهمان‌نوازی گرمی که فراق را تسکین داد
این روزها و شب‌های عملیات جست‌وجو، مسافران پادنا میزبانانی را دیدند که سخاوتمندتر از دنا با مهمان‌نوازی گرم‌شان سردی فراق و سختی مبارزه با صخره و برف را تسکین دادند حتی اگر دیوارهای خانه‌هاشان کاه‌گلی و سقف خانه‌ها نم‌زده باشد… .

مردم پادنا سخاوت‌مندتر از دنا/ مهمان‌نوازی گرمی که فراق را تسکین داد

این روزها و شب‌های عملیات جست‌وجو، مسافران پادنا میزبانانی را دیدند که سخاوتمندتر از دنا با مهمان‌نوازی گرم‌شان سردی فراق و سختی مبارزه با صخره و برف را تسکین دادند حتی اگر دیوارهای خانه‌هاشان کاه‌گلی و سقف خانه‌ها نم‌زده باشد… .
مردم پادنا سخاوت‌مندتر از دنا/ مهمان‌نوازی گرمی که فراق را تسکین داد

View more posts from this author