مرد نمکی شماره 4 با قدمت 2300 ساله در فهرست آثار ملی جای گرفت

مرد نمکی شماره 4 با قدمت 2300 ساله در فهرست آثار ملی جای گرفت
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: مرد نمکی شماره 4 سالم‌ترین و کامل‌ترین مومیایی مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان با قدمت 2 هزار و 300 ساله در فهرست آثار ملی جای گرفت.

مرد نمکی شماره 4 با قدمت 2300 ساله در فهرست آثار ملی جای گرفت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: مرد نمکی شماره 4 سالم‌ترین و کامل‌ترین مومیایی مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان با قدمت 2 هزار و 300 ساله در فهرست آثار ملی جای گرفت.
مرد نمکی شماره 4 با قدمت 2300 ساله در فهرست آثار ملی جای گرفت

View more posts from this author