مرزهای شرقی خراسان رضوی از امنیت کامل برخوردار است

مرزهای شرقی خراسان رضوی از امنیت کامل برخوردار است
فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: با تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان این فرماندهی و تعامل خوب مرزنشینان، مرزهای شرق خراسان رضوی از امنیت کاملی برخوردار است.

مرزهای شرقی خراسان رضوی از امنیت کامل برخوردار است

فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: با تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان این فرماندهی و تعامل خوب مرزنشینان، مرزهای شرق خراسان رضوی از امنیت کاملی برخوردار است.
مرزهای شرقی خراسان رضوی از امنیت کامل برخوردار است

View more posts from this author