مرمت سکوهای فلزی ورزشگاه شهید وطنی 700 میلیون تومان اعتبار می‌خواهد

مرمت سکوهای فلزی ورزشگاه شهید وطنی 700 میلیون تومان اعتبار می‌خواهد
رئیس اداره ورزش و جوانان قائمشهر با بیان اینکه مرمت سکوهای فلزی و نشیمن‌گاه ورزشگاه شهید وطنی 700 میلیون تومان اعتبار می‌خواهد، گفت: بیش از 200 باشگاه ورزشی در قائم‌شهر فعالیت می‌کنند.

مرمت سکوهای فلزی ورزشگاه شهید وطنی 700 میلیون تومان اعتبار می‌خواهد

رئیس اداره ورزش و جوانان قائمشهر با بیان اینکه مرمت سکوهای فلزی و نشیمن‌گاه ورزشگاه شهید وطنی 700 میلیون تومان اعتبار می‌خواهد، گفت: بیش از 200 باشگاه ورزشی در قائم‌شهر فعالیت می‌کنند.
مرمت سکوهای فلزی ورزشگاه شهید وطنی 700 میلیون تومان اعتبار می‌خواهد

View more posts from this author