مرور پیش‌شرط‌های لازم پیام‌رسان‌های داخلی برای جذب بیش از 45 میلیون ایرانی

مرور پیش‌شرط‌های لازم پیام‌رسان‌های داخلی برای جذب بیش از 45 میلیون ایرانی
کارشناس رسانه و فضای مجازی معتقد است سوءاستفاده تلگرام از شخصی‌ترین اطلاعات کاربران و ناامن بودن آن اصلی‌ترین دلیل کوچ 45 میلیون نفر ایرانی است و پیام‌رسان‌های داخلی برای جذب آن‌ها باید امنیت، جذابیت و کارایی فناورانه مشابه تلگرام را داشته باشد.

مرور پیش‌شرط‌های لازم پیام‌رسان‌های داخلی برای جذب بیش از 45 میلیون ایرانی

کارشناس رسانه و فضای مجازی معتقد است سوءاستفاده تلگرام از شخصی‌ترین اطلاعات کاربران و ناامن بودن آن اصلی‌ترین دلیل کوچ 45 میلیون نفر ایرانی است و پیام‌رسان‌های داخلی برای جذب آن‌ها باید امنیت، جذابیت و کارایی فناورانه مشابه تلگرام را داشته باشد.
مرور پیش‌شرط‌های لازم پیام‌رسان‌های داخلی برای جذب بیش از 45 میلیون ایرانی

View more posts from this author