مرکز سونوگرافی و تجهیزات پزشکی لنده راه‌اندازی شد

مرکز سونوگرافی و تجهیزات پزشکی لنده راه‌اندازی شد
طی مراسمی مرکز سونوگرافی و تجهیزات پزشکی در شبکه بهداشت و درمان لنده افتتاح و راه‌اندازی شد.

مرکز سونوگرافی و تجهیزات پزشکی لنده راه‌اندازی شد

طی مراسمی مرکز سونوگرافی و تجهیزات پزشکی در شبکه بهداشت و درمان لنده افتتاح و راه‌اندازی شد.
مرکز سونوگرافی و تجهیزات پزشکی لنده راه‌اندازی شد

مجله اینترنتی

View more posts from this author