مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز کاری ماندگار است/ تبریز 2018 فرصتی تاریخی برای معرفی قابلیت‌های گردشگری شهر تاریخی تبریز

مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز کاری ماندگار است/ تبریز 2018 فرصتی تاریخی برای معرفی قابلیت‌های گردشگری شهر تاریخی تبریز
استاندار آذربایجان شرقی گفت: یکی از کارهای ماندگار شهرداری تبریز مرکز همایش‌های بین‌المللی است که در سال 2018 افتتاح خواهد شد.

مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز کاری ماندگار است/ تبریز 2018 فرصتی تاریخی برای معرفی قابلیت‌های گردشگری شهر تاریخی تبریز

استاندار آذربایجان شرقی گفت: یکی از کارهای ماندگار شهرداری تبریز مرکز همایش‌های بین‌المللی است که در سال 2018 افتتاح خواهد شد.
مرکز همایش‌های بین‌المللی تبریز کاری ماندگار است/ تبریز 2018 فرصتی تاریخی برای معرفی قابلیت‌های گردشگری شهر تاریخی تبریز

View more posts from this author