مرگ انسانیت یعنی قیمت کانکس بعد از وقوع زلزله به 7 میلیون تومان برسد

مرگ انسانیت یعنی قیمت کانکس بعد از وقوع زلزله به 7 میلیون تومان برسد
استاد جامعه‌شناسی مؤسسه آموزش عالی پژوهش و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری گفت: مرگ انسانیت یعنی قیمت کانکس بعد از وقوع زلزله به 7 میلیون تومان برسد.

مرگ انسانیت یعنی قیمت کانکس بعد از وقوع زلزله به 7 میلیون تومان برسد

استاد جامعه‌شناسی مؤسسه آموزش عالی پژوهش و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری گفت: مرگ انسانیت یعنی قیمت کانکس بعد از وقوع زلزله به 7 میلیون تومان برسد.
مرگ انسانیت یعنی قیمت کانکس بعد از وقوع زلزله به 7 میلیون تومان برسد

View more posts from this author