مرگ دو برادر بر اثر تیراندازی در شهرک سینای اردبیل

مرگ دو برادر بر اثر تیراندازی در شهرک سینای اردبیل
دادستان اردبیل گفت: شامگاه دیروز دو برادر جوان بر اثر تیراندازی در شهرک سینای اردبیل به قتل رسیدند.

مرگ دو برادر بر اثر تیراندازی در شهرک سینای اردبیل

دادستان اردبیل گفت: شامگاه دیروز دو برادر جوان بر اثر تیراندازی در شهرک سینای اردبیل به قتل رسیدند.
مرگ دو برادر بر اثر تیراندازی در شهرک سینای اردبیل

View more posts from this author