مرگ یک اثر ملی در تفرش/ سنگ قبری هم برای کاروانسرای خانک تفرش نیست؟!

مرگ یک اثر ملی در تفرش/ سنگ قبری هم برای کاروانسرای خانک تفرش نیست؟!
کاروانسرای خانک که یکی از 999 کاروانسرایی است که به دستور شاه عباس اول صفوی در بخش مرکزی شهرستان تفرش و روستای خانک واقع شده، امروز در آستانه مرگ و نیستی قرار گرفته و هیچ خبری از تلاش‌ها برای حفظ این اثر ملی نیست.

مرگ یک اثر ملی در تفرش/ سنگ قبری هم برای کاروانسرای خانک تفرش نیست؟!

کاروانسرای خانک که یکی از 999 کاروانسرایی است که به دستور شاه عباس اول صفوی در بخش مرکزی شهرستان تفرش و روستای خانک واقع شده، امروز در آستانه مرگ و نیستی قرار گرفته و هیچ خبری از تلاش‌ها برای حفظ این اثر ملی نیست.
مرگ یک اثر ملی در تفرش/ سنگ قبری هم برای کاروانسرای خانک تفرش نیست؟!

View more posts from this author