مرگ 2 کارگر پاوه‌ای هنگام حفر کانال فاضلاب

مرگ 2 کارگر پاوه‌ای هنگام حفر کانال فاضلاب
رئیس فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: 2 کارگر در هنگام حفر کانال قرارگیری لوله فاضلاب در شهرستان پاوه دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

مرگ 2 کارگر پاوه‌ای هنگام حفر کانال فاضلاب

رئیس فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: 2 کارگر در هنگام حفر کانال قرارگیری لوله فاضلاب در شهرستان پاوه دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.
مرگ 2 کارگر پاوه‌ای هنگام حفر کانال فاضلاب

مرکز فیلم

View more posts from this author