مسؤولان بانک مرکزی به خاطر بی‌عرضگی در کنترل قیمت ارز استعفا دهند

مسؤولان بانک مرکزی به خاطر بی‌عرضگی در کنترل قیمت ارز استعفا دهند
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در موضوع افزایش نرخ دلار بی‌تدبیری شدف مسؤولان بانک مرکزی باید پشت تریبون بروند و به دلیل بی‌عرضگی‌های خود استعفا دهند.

مسؤولان بانک مرکزی به خاطر بی‌عرضگی در کنترل قیمت ارز استعفا دهند

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در موضوع افزایش نرخ دلار بی‌تدبیری شدف مسؤولان بانک مرکزی باید پشت تریبون بروند و به دلیل بی‌عرضگی‌های خود استعفا دهند.
مسؤولان بانک مرکزی به خاطر بی‌عرضگی در کنترل قیمت ارز استعفا دهند

View more posts from this author