مسؤولان با روحیه همدلی و تکیه بر توان داخلی توسعه خرمشهر را دنبال کنند

مسؤولان با روحیه همدلی و تکیه بر توان داخلی توسعه خرمشهر را دنبال کنند
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسؤولان با روحیه همدلی و تکیه بر توان داخلی توسعه خرمشهر را دنبال کنند.

مسؤولان با روحیه همدلی و تکیه بر توان داخلی توسعه خرمشهر را دنبال کنند

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسؤولان با روحیه همدلی و تکیه بر توان داخلی توسعه خرمشهر را دنبال کنند.
مسؤولان با روحیه همدلی و تکیه بر توان داخلی توسعه خرمشهر را دنبال کنند

View more posts from this author