مسؤولان بدانند پست‌ و مقام‌ ارثیه خانوادگی افراد نیست

مسؤولان بدانند پست‌ و مقام‌ ارثیه خانوادگی افراد نیست
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسؤولان باید بدانند پست‌ها و مقام‌ها ارثیه خانوادگی نیست، افراد مدت کوتاهی در هر جایگاهی قرار می‌گیرند و باید در همان دوره تا جایی که می‌توانند به مردم خدمت کنند.

مسؤولان بدانند پست‌ و مقام‌ ارثیه خانوادگی افراد نیست

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسؤولان باید بدانند پست‌ها و مقام‌ها ارثیه خانوادگی نیست، افراد مدت کوتاهی در هر جایگاهی قرار می‌گیرند و باید در همان دوره تا جایی که می‌توانند به مردم خدمت کنند.
مسؤولان بدانند پست‌ و مقام‌ ارثیه خانوادگی افراد نیست

View more posts from this author