مسؤولان برای بدحجابی جامعه اسلامی فکری کنند/ اوضاع برای دلسوزان نگران‌کننده است

مسؤولان برای بدحجابی جامعه اسلامی فکری کنند/ اوضاع برای دلسوزان نگران‌کننده است
استاد حوزه علمیه قم با هشدار نسبت به مسأله بد حجابی و تبلیغ وهابیت و مسیحیت تبشیری در جامعه، گفت: اگر مسؤولان به فریاد شهر قم نرسند، قطعاً در آینده نزدیک اوضاع بدتر از این هم خواهد شد.

مسؤولان برای بدحجابی جامعه اسلامی فکری کنند/ اوضاع برای دلسوزان نگران‌کننده است

استاد حوزه علمیه قم با هشدار نسبت به مسأله بد حجابی و تبلیغ وهابیت و مسیحیت تبشیری در جامعه، گفت: اگر مسؤولان به فریاد شهر قم نرسند، قطعاً در آینده نزدیک اوضاع بدتر از این هم خواهد شد.
مسؤولان برای بدحجابی جامعه اسلامی فکری کنند/ اوضاع برای دلسوزان نگران‌کننده است

View more posts from this author