مسؤولان به جای برج و آپارتمان‌سازی به فکر ورزشگاه مناسب باشند

مسؤولان به جای برج و آپارتمان‌سازی به فکر ورزشگاه مناسب باشند
پیشکسوت پرسپولیس گفت: مسؤولان و خیران باید به فکر ورزش به خصوص فوتبال بوده و به جای این همه برج و آپارتمان‌سازی به فکر ورزشگاه مناسب باشند.

مسؤولان به جای برج و آپارتمان‌سازی به فکر ورزشگاه مناسب باشند

پیشکسوت پرسپولیس گفت: مسؤولان و خیران باید به فکر ورزش به خصوص فوتبال بوده و به جای این همه برج و آپارتمان‌سازی به فکر ورزشگاه مناسب باشند.
مسؤولان به جای برج و آپارتمان‌سازی به فکر ورزشگاه مناسب باشند

View more posts from this author