مسؤولان تاکستانی اقدامات خود را به مردم گزارش دهند

مسؤولان تاکستانی اقدامات خود را به مردم گزارش دهند
فرماندار تاکستان گفت: با توجه گستردگی فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و ضرورت اطلاع‌رسانی به شهروندان، مسؤولان باید شرح اقدامات خود را در قالب گزارش به مردم ارائه کنند.

مسؤولان تاکستانی اقدامات خود را به مردم گزارش دهند

فرماندار تاکستان گفت: با توجه گستردگی فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و ضرورت اطلاع‌رسانی به شهروندان، مسؤولان باید شرح اقدامات خود را در قالب گزارش به مردم ارائه کنند.
مسؤولان تاکستانی اقدامات خود را به مردم گزارش دهند

ایرانی

View more posts from this author