مسؤولان در به کار گرفتن استعدادهای داخلی از هیچ تلاشی دریغ نکنند

مسؤولان در به کار گرفتن استعدادهای داخلی از هیچ تلاشی دریغ نکنند
امام جامعه یزد گفت: مسؤولان در به کار گرفتن استعدادهای داخلی از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

مسؤولان در به کار گرفتن استعدادهای داخلی از هیچ تلاشی دریغ نکنند

امام جامعه یزد گفت: مسؤولان در به کار گرفتن استعدادهای داخلی از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
مسؤولان در به کار گرفتن استعدادهای داخلی از هیچ تلاشی دریغ نکنند

View more posts from this author