مسؤولان در درک مسائل از مردم عقب نمانند/ پاسخ به دشمنان قاطع‌تر شود

مسؤولان در درک مسائل از مردم عقب نمانند/ پاسخ به دشمنان قاطع‌تر شود
امام‌ جمعه کرج گفت: مسؤولان نباید در درک شرایط و مسائل از مردم عقب بمانند و باید محکم و قطع پاسخ دشمنان را بدهند.

مسؤولان در درک مسائل از مردم عقب نمانند/ پاسخ به دشمنان قاطع‌تر شود

امام‌ جمعه کرج گفت: مسؤولان نباید در درک شرایط و مسائل از مردم عقب بمانند و باید محکم و قطع پاسخ دشمنان را بدهند.
مسؤولان در درک مسائل از مردم عقب نمانند/ پاسخ به دشمنان قاطع‌تر شود

View more posts from this author