مسؤولان شأن سخنان رهبری را درباره شعار سال در حد بنر پایین نیاورند

مسؤولان شأن سخنان رهبری را درباره شعار سال در حد بنر پایین نیاورند
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سال حمایت از تولید کالای ایرانی گفت: مسؤولان شأن سخنان رهبری را درباره شعار سال در حد بنر پایین نیاورند؛ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هنوز محقق نشده است.

مسؤولان شأن سخنان رهبری را درباره شعار سال در حد بنر پایین نیاورند

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سال حمایت از تولید کالای ایرانی گفت: مسؤولان شأن سخنان رهبری را درباره شعار سال در حد بنر پایین نیاورند؛ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هنوز محقق نشده است.
مسؤولان شأن سخنان رهبری را درباره شعار سال در حد بنر پایین نیاورند

View more posts from this author