مسؤولان منافع شخصی را رها کنند/ برخی‌ هزاران میلیارد تومان در کشور دارایی دارند

مسؤولان منافع شخصی را رها کنند/ برخی‌ هزاران میلیارد تومان در کشور دارایی دارند
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسؤولان مصالح و منافع شخصی را رها کنند و منافع عمومی را در نظر بگیرند، گفت: برخی‌ هزاران میلیارد تومان در کشور دارایی دارند.

مسؤولان منافع شخصی را رها کنند/ برخی‌ هزاران میلیارد تومان در کشور دارایی دارند

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسؤولان مصالح و منافع شخصی را رها کنند و منافع عمومی را در نظر بگیرند، گفت: برخی‌ هزاران میلیارد تومان در کشور دارایی دارند.
مسؤولان منافع شخصی را رها کنند/ برخی‌ هزاران میلیارد تومان در کشور دارایی دارند

View more posts from this author