مسؤولی با حقوق مشخص چطور به 1000 میلیارد دارایی می‌رسد؟/ قانون «از کجا آورده‌اید» باید اجرایی شود

مسؤولی با حقوق مشخص چطور به 1000 میلیارد دارایی می‌رسد؟/ قانون «از کجا آورده‌اید» باید اجرایی شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: مفسده‌های مالی ازجمله مسائلی است که در سال‌های اخیر به‌ ویژه یکی دو سال اخیر از ناحیه برخی مسؤولان دیده شده که این موضوع اثر سویی در اذهان مردم داشته است.

مسؤولی با حقوق مشخص چطور به 1000 میلیارد دارایی می‌رسد؟/ قانون «از کجا آورده‌اید» باید اجرایی شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: مفسده‌های مالی ازجمله مسائلی است که در سال‌های اخیر به‌ ویژه یکی دو سال اخیر از ناحیه برخی مسؤولان دیده شده که این موضوع اثر سویی در اذهان مردم داشته است.
مسؤولی با حقوق مشخص چطور به 1000 میلیارد دارایی می‌رسد؟/ قانون «از کجا آورده‌اید» باید اجرایی شود

View more posts from this author