مسئولان برای انجام کار خیر از هم‌ پیشی بگیرند

مسئولان برای انجام کار خیر از هم‌ پیشی بگیرند
امام‌ جمعه کرج گفت: باید شرایط جامعه به‌گونه‌ای باشد تا مسؤولان برای انجام کار خیر از هم‌ پیشی بگیرند نه اینکه از اقدامات خیر دوری کنند.

مسئولان برای انجام کار خیر از هم‌ پیشی بگیرند

امام‌ جمعه کرج گفت: باید شرایط جامعه به‌گونه‌ای باشد تا مسؤولان برای انجام کار خیر از هم‌ پیشی بگیرند نه اینکه از اقدامات خیر دوری کنند.
مسئولان برای انجام کار خیر از هم‌ پیشی بگیرند

View more posts from this author