مسئولان برای کاهش آلام و درد‌های خانواده‌های داغدار اهتمام داشته باشند

مسئولان برای کاهش آلام و درد‌های خانواده‌های داغدار اهتمام داشته باشند
امام‌ جمعه قم با اشاره به سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج گفت: امید است با پیگیری‌های مسؤولانه اولیای امور، اقدامات لازم با بهره‌گیری از همه امکانات و توان در شرایط سخت و دشوار کوهستانی برای کاهش آلام و درد‌های خانواده‌های داغدار فراهم آید.

مسئولان برای کاهش آلام و درد‌های خانواده‌های داغدار اهتمام داشته باشند

امام‌ جمعه قم با اشاره به سقوط هواپیمای تهران ـ یاسوج گفت: امید است با پیگیری‌های مسؤولانه اولیای امور، اقدامات لازم با بهره‌گیری از همه امکانات و توان در شرایط سخت و دشوار کوهستانی برای کاهش آلام و درد‌های خانواده‌های داغدار فراهم آید.
مسئولان برای کاهش آلام و درد‌های خانواده‌های داغدار اهتمام داشته باشند

View more posts from this author