مسئولان دولتی ایلام طرح‌های اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار دهند

مسئولان دولتی ایلام طرح‌های اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار دهند
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه امیرالمومنین‌(ع) ایلام بر لزوم توجه مسئولان دولتی استان به طرح‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.

مسئولان دولتی ایلام طرح‌های اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار دهند

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه امیرالمومنین‌(ع) ایلام بر لزوم توجه مسئولان دولتی استان به طرح‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
مسئولان دولتی ایلام طرح‌های اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار دهند

فروش بک لینک

car

View more posts from this author