مسئولان کجایید؛‌ چادرها را آب برد

مسئولان کجایید؛‌ چادرها را آب برد
جمعی از زلزله‌زدگان استان کرمانشاه هنوز کانکس ندارند و در پی بارش‌های اخیر، هم‌اکنون در حال تخلیه وسایل خود از درون چادر‌ها هستند.

مسئولان کجایید؛‌ چادرها را آب برد

جمعی از زلزله‌زدگان استان کرمانشاه هنوز کانکس ندارند و در پی بارش‌های اخیر، هم‌اکنون در حال تخلیه وسایل خود از درون چادر‌ها هستند.
مسئولان کجایید؛‌ چادرها را آب برد

View more posts from this author